Časté dotazy – ISSN

Co je ISSN?

ISSN (zkratka International Standard Serial Number – mezinárodní standardní číslo seriálu) je osmimístný numerický kód, který se používá k identifikaci názvu seriálu v mezinárodním Portálu ISSN. Více o ISSN se dozvíte zde.

Co je seriál?

Je to publikace, která vychází pod jedním názvem na jakémkoliv nosiči bez předem stanovené doby ukončení. Vychází v částech, zpravidla s číselným nebo chronologickým označením (přesnou definici uvádí norma ISO 3297). ISSN lze přidělit seriálům bez ohledu, v jaké době byly, jsou či budou vydávány. Termín zahrnuje nejen periodický tisk – noviny, časopisy, ale i ročenky, výroční zprávy, sborníky, ediční řady apod.

Některá čísla mají na konci X. Není to chyba?

Nejde o chybu. Poslední číslice kódu je kontrolní. Pokud má výsledek výpočtu kontrolní číslice hodnotu deset, je arabská 10 nahrazena římskou X, aby zůstal zachován osmimístný rozsah kódu.

Mohu používat stejné ISSN i v případě, že změním název časopisu?

Pokud se změní název periodika, je vydavatel povinen předem změnu ohlásit Národnímu centru ISSN a požádat o ISSN pro nový název. Pouze drobné změny v názvu nemají vliv na ISSN a zapíšou se v záznamu ISSN jako tzv. variantní název.

Je nutno požádat o nové ISSN, změní-li se vydavatel, jeho sídlo, periodicita periodika apod., ale název zůstane zachován?

Ne, ale je třeba o této změně informovat Národní centrum ISSN (e-mailem na issn@techlib.cz nebo telefonicky).

Přiděluje se ISSN i elektronickým publikacím?

Ano. ISSN se přiděluje elektronickým publikacím, pokud to jsou seriály nebo jiné tzv. pokračující zdroje (online magazíny, weby apod.). Nicméně komerčním stránkám, osobním weblogům a webům, stránkám odkazujícím na jiné stránky a některým dalším typům webů se ISSN nepřiděluje.

Vydával jsem časopis na papíře, ale jeho vydávání přesouvám na internet. Mohu používat číslo tištěného titulu?

Ne. Je třeba požádat o ISSN pro elektronickou verzi časopisu.

Je možné o ISSN požádat před vydáním 1. čísla?

Ano. Vydavatel musí středisku ISSN předložit žádost a náhled obálky, titulního listu a tiráže časopisu.

Kdo může o ISSN požádat?

O ISSN žádá vydavatel nebo osoba jím zmocněná. O ISSN může požádat i knihovna.

Kde má být ISSN umístěno?

Na první straně obálky, na titulním listu nebo v tiráži. Pokud je publikace identifikována číslem ISSN a ISBN současně, je třeba uvádět obě tato čísla.

Kolik stojí přidělení ISSN?

Přidělení ISSN je zdarma.

Jak získat ISSN pro tištěné pokračující zdroje?

ISSN lze přidělit pokračujícímu zdroji, vyhovuje-li následující definici:

 • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení.
 • Vychází v částech, jednotlivých sešitech nebo svazcích s číselným nebo chronologickým označením.
 • Splňuje požadavky zákona č. 46/2000 Sb. (pokud spadá do jeho působnosti) – vydavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání, a veřejné šíření předem neurčenému okruhu osob; tiskoviny vycházejí pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením v jednotné grafické úpravě minimálně dvakrát ročně.
 • Vydavatel publikace má sídlo na území ČR, sídlo musí být uvedeno v tiráži.
 • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích (na papíře, CD, disketě, internetu aj.), přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN se nepřiděluje následujícím typům tištěných pokračujících zdrojů: 

inzertním a reklamním titulům, křížovkám, nabídkovým katalogům, titulům určeným velmi úzkému okruhu čtenářů, s malým rozsahem, titulům s úzce lokální tematikou, tj. zpravodajům obcí, měst, škol apod. Zdrojům, u nichž je podezření, že by mohly naplnit definici § 191, 355 a 356 trestního zákoníku (40/2009 Sb.).

Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje. 
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ISSN je z pověření Mezinárodního centra ISSN plně v kompetenci českého Národního centra ISSN (NC ISSN).  

Povinnosti vydavatele

Vydavatel/editor je povinen dodržovat zejména následující pravidla stanovená systémem ISSN:

 • Vydavatel je povinen uvádět název, kterému je ISSN přidělováno, ve shodném znění na obálce, titulním listu a v tiráži. ISSN musí být publikováno v každém vydání titulu, má být umístěno na titulním listu, v tiráži, ev. na obálce.
 • Vydavatel je povinen poskytnout NC ISSN jeden ukázkový výtisk  nutný pro zpracování bibliografického záznamu do databáze, a to bezprostředně po vydání publikace.
 • Vydavatel je povinen spolupracovat s NC ISSN a na vyžádání předložit ke kontrole aktuální vydání registrovaných publikací.
 • Vydavatel je povinen ohlašovat NC ISSN veškeré změny ve vydávání (změna názvu, vydavatele, periodicity, ukončení vydávání apod.).
 • Vydavatel tištěného periodika, které spadá do působnosti tiskového zákona, je povinen dodržovat ustanovení tohoto zákona.

O přidělení ISSN žádá vydavatel vyplněním a odesláním elektronického formuláře žádosti. NC ISSN spolu se žádostí archivuje též kopii titulní stránky pokračujícího zdroje, která dokládá spojení názvu s příslušným číslem ISSN.

Jak získat ISSN pro online pokračující zdroje

ISSN lze přidělit online pokračujícímu zdroji, který vyhovuje následující definici:

 • Jeho vydavatel sídlí na území ČR.
 • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení. Název uvedený ve formuláři žádosti se musí shodovat s názvem na titulní obrazovce, pdf, archivu.
 • Vychází buď v částech s číselným nebo chronologickým označením, nebo v podobě redakčně spravované webovské stránky obsahující plné texty článků. Nové články jsou přidávány s určitou, předem stanovenou periodicitou, u každého článku musí být vyznačeno datum jeho vystavení na webu.
 • Má přístupný archiv plných textů dosud publikovaných článků.
 • V době podání žádosti o ISSN musí být stránky plně funkční (naplněny obsahem, min. 5 článků).
 • Na stránkách je uvedeno jméno/název vydavatele, sídlo vydavatele a jmenovitý kontakt na redakci (redakční odpovědnost musí spočívat na více než 1 osobě).
 • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích, přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN se nepřiděluje následujícím typům pokračujících zdrojů přístupných na internetu:

 • Inzertním a reklamním webovským stránkám, stránkám převážně nabízejícím produkty, zboží a služby, katalogům, fotogaleriím, herním, hudebním portálům a souvisejícím stránkám, osobním stránkám, weblogům, „deníčkům“, poradnám (Q&A), online zpravodajům obcí, měst, škol a ostatním zdrojům obsahujícím informace určené úzkému okruhu návštěvníků. Tyto zdroje nejsou pro systém ISSN prioritou.
 • Zdrojům, které obsahují pouze prezentace, abstrakty (anotace) článků bez možnosti přístupu k jejich plnému textu.
 • Zdrojům, které převážně odkazují na jiné stránky.
 • Zdrojům, u nichž je podezření, že by mohly naplnit definici § 191, 355 a 356 trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje.

Národní centrum ISSN (NC ISSN) si vyhrazuje právo nepřidělit ISSN, pokud vydavatel poskytne neúplné,  zavádějící či neověřitelné informace týkající se vydávání elektronického časopisu (adresa vydavatele, místo vydání, afiliace členů redakce a redakční rady, údaje o indexaci časopisu v mezinárodních registrech a databázích apod.)

Povinnosti vydavatele

Vydavatel/editor je povinen dodržovat zejména následující pravidla stanovená systémem ISSN:

 • Název musí být při zobrazení 1. stránky explicitně uveden v jejím záhlaví. 
 • ISSN má být umístěno poblíž názvu, event. v oddíle o vydavatelských údajích. 
 • Vydavatel je povinen ohlašovat veškeré změny ve vydávání NC ISSN (změnu názvu, přesměrování URL, změnu vydavatele, ukončení vydávání aj.). 
 • Je doporučeno uvádět ISSN ve zdrojovém kódu.

O přidělení ISSN žádá vydavatel vyplněním a odesláním elektronického formuláře žádosti. NC ISSN spolu se žádostí archivuje též kopii titulní stránky pokračujícího zdroje, která dokládá spojení názvu s příslušným číslem ISSN.

Poslední aktualizace: 18. března 2024