Další identifikátory

IGSN ID

IGSN ID (International Generic Sample Number) je jedinečný a trvalý identifikátor fyzických vzorků (např. hornin, vody, půdy). IGSN lze použít pro jednotlivý vzorek, kolekci vzorků nebo pro prvek reálného světa, z něhož byl vzorek odebrán. IGSN lze využít jako standardní metodu pro jejich identifikaci, citování a spolehlivou lokalizaci.

IGSN ID zachovává identitu vzorku, i když se přesouvá z laboratoře do laboratoře a údaje se objevují v různých publikacích a odstraňuje tak nejednoznačnost, která vyplývá z podobných názvů vzorků. IGSN ID umožňuje výzkumným pracovníkům sledovat analytickou historii vzorku a navazovat na dříve shromážděné údaje při vývoji nových postupů. Kromě toho IGSN ID poskytuje propojení mezi různorodými údaji vytvořenými různými badateli a publikovanými v různých vědeckých článcích.

Příklad IGSN: SSH000SUA. Informace o tomto vzorku lze získat prostřednictvím URL adresy handle: http://hdl.handle.net/10273/SSH000SUA nebo DOI: https://doi.org/10273/SSH000SUA.

IGSN ID je provozován mezinárodní registrační agenturou IGSN e.V. (International Generic Sample Number Organization). Organizace, které chtějí přidělovat IGSN ID musí agentuře IGSN e.V. platit roční členský příspěvek. Díky partnerství mezi IGSN e.V. a DataCite lze nyní IGSN ID registrovat prostřednictvím DataCite a používat je v jakémkoli oboru k identifikaci fyzických objektů.

Registrace identifikátoru IGSN ID pro vzorek materiálu propojuje fyzický svět s digitálním a vytváří dlouhodobou digitální stopu, která může přežít i samotný vzorek. Poskytuje důkaz, že vzorek existuje, a také uchovává informace, které pomáhají zajistit, aby se neztratily investice do výzkumu a podporují potenciální budoucí výzkum. To je důležité zejména u vzácných nebo unikátních vzorků.

Digitální reprezentací vzorku materiálu je vstupní stránka, na které se zobrazuje popis vzorku identifikovaný pomocí IGSN ID. Prezentace metadat na vstupních stránkách se mezi portály často liší, měla by však obsahovat co nejvíce prvků, které zlepšují nalezitelnost a rozlišitelnost každého vzorku. Například: obrázky vzorků, mapy umístění vzorků, vztahy k jiným vzorkům, související údaje, publikace, organizace/osoby.

V metadatovém schématu DataCite umožňují identifikátory IGSN propojit vzorek materiálu s jinými entitami odkazem na jejich PID pomocí relatedIdentifier a popsat povahu vztahu se vzorkem prostřednictvím relationType. Identifikátory IGSN jsou také funkční odkazy, které lze začlenit do publikací a datových souborů a propojit je s kontextovými informacemi v online popisech vzorků uchovávaných v metadatových záznamech nebo na vstupních stránkách. Lze je také zahrnout do metadat datových sad, a umožnit tak jejich vyhledávání v repozitářích výzkumných dat a portálech sklízejících metadata.

IGSN ID lze vzorku materiálu přidělit v kterékoli fázi jeho životního cyklu, ale nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout nejednoznačnosti, je použít IGSN ID co nejdříve. Důrazně se doporučuje přidělit identifikátor IGSN vzorku materiálu při jeho „zrodu“, tj. jakmile je odebrán v terénu nebo syntetizován v laboratoři.

Více o používání a registraci IGSN ID naleznete na stránkách DataCite.

Použité zdroje:
About IGSN IDs for Material Samples. DataCite Support [online]. Hannover: DataCite, 2023 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://support.datacite.org/docs/about-igsn-ids-for-material-samples
IGSN ID Use Cases. DataCite Support [online]. Hannover: DataCite, 2023 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://support.datacite.org/docs/igsn-id-use-cases

RAiD

RAiD (Research Activity Identifier) je trvalý a globálně jedinečný identifikátor výzkumných projektů. RAiD je poskytován bezplatně organizací Australian Research Data Commons (ARDC). 

RAiD pomáhá sledovat, kdo se na projektu podílí, kdo jej financuje, jaké jsou výstupy z projektu i jaké nástroje byly použity. RAiD tak umožňuje shromáždit všechny informace související s výzkumným projektem na jednom místě.

RAiD je založen na systému handle. Handle RAiD se přiřazuje prostřednictvím rozhraní RAiD API pomocí služby  ARDC Handle Service či prostřednictvím RAiD User Dashboard

Stejně jako ORCID obsahuje RAiD modifikovatelný záznam a možnost přidávat nebo měnit obsah bez nutnosti verzování samotného ID. Každá nová položka je označena časovým razítkem. Kromě toho je zachycen zdroj nových informací, pokud je k dispozici.

RAiD nabízí flexibilní správu otevřenosti, přičemž citlivé údaje mohou zůstat uzavřené.

Metadata obsahují popisné informace o projektu (např. granty, organizace, spolupracovníky, články apod.). Součástí metadat mohou být i jiné perzistentní identifikátory – například ORCID pro výzkumné pracovníky spojené s projektem, DOI pro financující granty, ROR pro výzkumné instituce. 

Použité zdroje:
Research Activity Identifier (RAiD) [online]. Melbourne: ARDC, 2022 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://www.raid.org.au/


Informace o dalších perzistentních identifikátorech budeme postupně doplňovat.
Dotazy či komentáře nám můžete poslat na identifikatory@techlib.cz.