ISSN a odstraňování obsahu vyhledávači a dalšími internetovými službami

Na konci roku 2023 se Národní centrum ISSN setkalo s požadavkem jednoho z vydavatelů na zrušení ISSN přiděleného online periodiku v souvislosti s novelou autorského zákona a opatřeními, jež souvisí se zobrazováním náhledu textů při vyhledávání na internetu. Rádi bychom proto vysvětlili nejasnost spojenou s přidělením ISSN a odstraňováním obsahu takzvanými poskytovateli služby informační společnosti[1] – tedy zejména web maily, vyhledávači, diskuzními servery, inzertními servery, poskytovateli blogů, hostingovými službami. Základním východiskem je fakt, že tyto dva procesy vzájemně nesouvisí.

Co je ISSN a k čemu slouží?

Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN (International Standard Serial Number) je jedinečné identifikační číslo přidělené periodickým publikacím, jako jsou časopisy, noviny a další seriály. ISSN má za úkol jednoznačně identifikovat a odlišit různé periodické tisky na celém světě, a tím usnadnit správu a organizaci informací.

Právní úprava a důvod stažení náhledů zpráv ve vyhledávačích

V souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb. zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“ nebo „AZ“), která transponovala směrnici o autorském právu na jednotném trhu z roku 2019, provádí od začátku roku 2023 internetové vyhledávače úpravy v zobrazování rozšířených náhledů zpráv. Paragraf §87 b autorského zákona totiž stanovuje, že poskytovatel služby informační společnosti musí uhradit přiměřenou odměnu vydavateli tiskové publikace. Vyhledávačům se zatím nepodařilo uzavřít s vydavateli relevantní licenční smlouvy, proto je v současné době zobrazování potenciálně chráněného obsahu nepřiměřené finančnímu a provoznímu riziku pro podnikání poskytovatelů služby, a tak odstraňují ze zobrazovaných výsledků vyhledávání náhledy obsahu (tzv. snippets) tiskových publikací EU, které by mohly být podle nového zákona chráněny. Blíže se k problematice vyjádřil např. konkrétní poskytovatel Google zde.

Předmětem problematického ustanovení je „tisková publikace“, která není pro účely toho ustanovení definovaná přiděleným ISSN. A contrario se dá uvést, že například vědecké publikace jsou z této úpravy AZ vyloučeny (Google u nich snippets může zobrazovat), i přesto, že mají ISSN.

Definice tiskové publikace v AZ: „tiskovou publikací“ se rozumí sbírka tvořená převážně literárními díly novinářské povahy, která může rovněž obsahovat jiná díla a jiné předměty ochrany a která:
a) představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou;
b) má za cíl poskytovat veřejnosti informace z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a
c) je zveřejněna v jakémkoli médiu z podnětu, na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb.

Periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou vědecké časopisy, se nepovažují za tiskové publikace.

ISSN a Vyhledávače: Nesouvisí spolu

Přidělení ISSN nekvalifikuje periodikum jako tiskovou publikaci podle autorského zákona. ISSN slouží k identifikaci a kategorizaci periodických publikací, zatímco indexace a poskytování náhledů obsahu vyhledávači jsou zcela odlišným procesem. Poskytovatelé, na něž povinnost spadá, „tiskové publikace“ vyloučí z náhledů „snippets“, na základě definice směrnice, potažmo AZ. Tedy, pokud by chtěli být vydavatele znovu zobrazováni bez uzavření licenční smlouvy, odstranění ISSN není cesta. Jediným řešením je, že obsah nebude splňovat definici tiskové publikace ze směrnice, potažmo AZ (např. vydavatel nebude pravidelně publikovat naučné články).

Co je tedy důležité si pamatovat?

  • ISSN je určeno pro identifikaci periodických publikací a nemá přímý vliv na zobrazení obsahu ve vyhledávačích v souvislosti s novelou AZ.
  • Přidělení ISSN je významné pro organizaci a identifikaci periodických publikací, což usnadňuje správu a sledování jejich vývoje.

Přidělení ISSN je důležitým krokem pro publikace, ale nespojuje se přímo s postupem odstraňování náhledů ve vyhledávačích podle novely AZ.

Doporučení

V současné době bychom doporučovali zažádat o registraci do programu Extended News Previews a počkat na vývoj jednání mezi poskytovateli a vydavateli.


[1] Službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat.